تاريخ : یکشنبه 1388/5/4
کد خبر: 2430
كتاب «پیامبر اعظم از نگاه قرآن و اهل بیت» تجدید چاپ شد

كتاب «پیامبر اعظم از نگاه قرآن و اهل بیت» تجدید چاپ شد

چاپ سوم كتاب «پیامبر اعظم از نگاه قرآن و اهل بیت» كه تحلیلی دربارۀ زندگی و شخصیت و شأن پیامبری ایشان و به قلم آیة الله ری شهری است، منتشر شد.

این كتاب كه با ترجمۀ حمید رضا شیخی نشر یافته، هفت فصل دارد.

فصل اول كتاب، با عنوان دلایل پیامبری ، به سخنی دربارۀ گواهی دادن خدا بر نبوت انبیا و پژوهشی دربارۀ گواهی دادن دانش بر پیامبری محمد اختصاص دارد.

فصل دوم، حكمت پیامبری نام دارد و با عنوان سخنی در بارۀ آزادی در مكتب انبیا، به نور و هدایت، آموزش دادن كتاب و حكمت، تزكیه و اخلاق و مطالبی از این دست می پردازد.

فصل سوم، با نام پایان پیامبری، به تحلیلی دربارۀ حكمت ختم نبوت، آیات و احادیث پیرامون این موضوع اشاره دارد.

رسالت جهانی محمد، عنوان فصل چهارم این كتاب است كه به آیات و احادیث و نیز نامۀ پیامبر به حكمای زمان ایشان اختصاص دارد.

فصل پنجم ، با عنوان ویژگیهای پیامبر ، به ویژگی های خانوادگی، نام، اخلاق ، عبادت ، دوران جوانی و مطالبی از این دست با استناد به آیات قرآن و احادیث اشاره دارد.

فصل ششم، محمد از زبان محمد، نام دارد . این فصل ، حاوی آیات و احادیث پیامبر، به شأن و منزلت پیامبری اسلام و جایگاه ایشان در دنیا و آخرت اختصاص دارد.

فصل هفتم كتاب پیامبر اعظم ،با نام محمد از زبان علی (ع) به احادیث نقل شده همراه با فهرست حدیث ها از امام علی (ع) در وصف پیامبر اسلام اشاره دارد.

چاپ سوم كتاب « پیامبر اعظم از نگاه قرآن و اهل بیت» در ۲۸۴ صفحه و در شمارگان ۳۰۰۰نسخه با جلد سخت و بهای ۲۶۰۰ تومان توسط سازمان چاپ و انتشارات دارالحدیث صورت گرفته است.

این كتاب كه با ترجمۀ حمید رضا شیخی نشر یافته، هفت فصل دارد.

فصل اول كتاب، با عنوان دلایل پیامبری ، به سخنی دربارۀ گواهی دادن خدا بر نبوت انبیا و پژوهشی دربارۀ گواهی دادن دانش بر پیامبری محمد اختصاص دارد.

فصل دوم، حكمت پیامبری نام دارد و با عنوان سخنی در بارۀ آزادی در مكتب انبیا، به نور و هدایت، آموزش دادن كتاب و حكمت، تزكیه و اخلاق و مطالبی از این دست می پردازد.

فصل سوم، با نام پایان پیامبری، به تحلیلی دربارۀ حكمت ختم نبوت، آیات و احادیث پیرامون این موضوع اشاره دارد.

رسالت جهانی محمد، عنوان فصل چهارم این كتاب است كه به آیات و احادیث و نیز نامۀ پیامبر به حكمای زمان ایشان اختصاص دارد.

فصل پنجم ، با عنوان ویژگیهای پیامبر ، به ویژگی های خانوادگی، نام، اخلاق ، عبادت ، دوران جوانی و مطالبی از این دست با استناد به آیات قرآن و احادیث اشاره دارد.

فصل ششم، محمد از زبان محمد، نام دارد . این فصل ، حاوی آیات و احادیث پیامبر، به شأن و منزلت پیامبری اسلام و جایگاه ایشان در دنیا و آخرت اختصاص دارد.

فصل هفتم كتاب پیامبر اعظم ،با نام محمد از زبان علی (ع) به احادیث نقل شده همراه با فهرست حدیث ها از امام علی (ع) در وصف پیامبر اسلام اشاره دارد.

چاپ سوم كتاب « پیامبر اعظم از نگاه قرآن و اهل بیت» در ۲۸۴ صفحه و در شمارگان ۳۰۰۰نسخه با جلد سخت و بهای ۲۶۰۰ تومان توسط سازمان چاپ و انتشارات دارالحدیث صورت گرفته است.

خبرگزاری فارس :
خبرگزاری ایکنا :
خبرگزاری ایرنا :