تاريخ : یکشنبه 1388/5/4
کد خبر: 2460
کتاب صلح پیامبر(ص) با بررسی کلیات صلح حدیبیه منتشر شد

کتاب صلح پیامبر(ص) با بررسی کلیات صلح حدیبیه منتشر شد

News

  
شنبه 11/12/86

راوی:کتاب صلح پیامبر(صل الله علیه وااله وسلم )به منظورآشنایی خوانندگان با صلح حدیبیه و کلیات ونتایج این واقعه، از سوی انتشارات دلیل ما منتشر شد.

به گزارش راوی، فصل های مختلف این کتاب شامل اطلاعاتی است که غالباً با جزئیات آن ذکرشده وسعی شده است درحد امکان تمامی اتفاقات درمراحل مختلف این واقعه ذکرشود.

نکته قابل توجه این است که نویسنده تقریباًٌ تمامی اطلاعات مندرج دراین گزارش را با نام مأخذ ومنابع ، مستند نموده است.

فصل پایانی کتاب شامل نتایج پایانی این صلح است وبرخی ازاهداف از پیش تعیین شده پیامبر (صل الله علیه وااله وسلم ) در پیشرفت اسلام را دربازتاب صلح حدیبیه آشکار می کند.

کتاب صلح پیامبر(صل الله علیه وااله وسلم ) تألیف محمد صدری در112صفحه ، با جلد نرم وبهای 900تومان توسط انتشارات دلیل ما وارد بازار نشر شده است.

News

  
شنبه 11/12/86

راوی:کتاب صلح پیامبر(صل الله علیه وااله وسلم )به منظورآشنایی خوانندگان با صلح حدیبیه و کلیات ونتایج این واقعه، از سوی انتشارات دلیل ما منتشر شد.

به گزارش راوی، فصل های مختلف این کتاب شامل اطلاعاتی است که غالباً با جزئیات آن ذکرشده وسعی شده است درحد امکان تمامی اتفاقات درمراحل مختلف این واقعه ذکرشود.

نکته قابل توجه این است که نویسنده تقریباًٌ تمامی اطلاعات مندرج دراین گزارش را با نام مأخذ ومنابع ، مستند نموده است.

فصل پایانی کتاب شامل نتایج پایانی این صلح است وبرخی ازاهداف از پیش تعیین شده پیامبر (صل الله علیه وااله وسلم ) در پیشرفت اسلام را دربازتاب صلح حدیبیه آشکار می کند.

کتاب صلح پیامبر(صل الله علیه وااله وسلم ) تألیف محمد صدری در112صفحه ، با جلد نرم وبهای 900تومان توسط انتشارات دلیل ما وارد بازار نشر شده است.

خبرگزاری فارس :
خبرگزاری ایکنا :
خبرگزاری ایرنا :