تاريخ : یکشنبه 1388/5/4
کد خبر: 2488
مقاله «ارزيابی اسناد كافی از منظر علامه مجلسی در مرآة العقول»

مقاله «ارزيابی اسناد كافی از منظر علامه مجلسی در مرآة العقول»

مقاله «ارزيابی اسناد كافی از منظر علامه مجلسی در مرآة العقول» جهت ارائه در كنگرۀ بين المللی ثقة الاسلام كلينی توسط هادی حجت تدوين شد .

به گزارش راوی ، اين تحقيق به بررسی همۀ تعابير كتاب الكافی و جمعبندی اقسام اسناد اين كتاب از ديدگاه علامه مجلسی در «مرآة العقول» پرداخته است.
بررسی اسناد روايات، شيوه‌ای مهم و رايج در تعيين اعتبار روايات كتب حديثی به شمار می‌رود كه همواره مورد عنايت محدثان و فقيهان، بويژه محدثان متأخر شيعه قرار داشته است.
كتاب شريف «الكافی» يكی از معتبرترين كتب روايی شيعه، از اين منظر موضوع پژوهش‌های متعددی قرار گرفته است و تاكنون چند تن از عالمان شيعه با مبنا قرار دادن شيوۀ محدثان متأخر در ارزيابی اسناد، به تفكيك روايات صحيح حَسَن، موثق و ضعيف آن پرداخته‌اند؛ از جمله مرحوم شهيد ثانی كه به تفكيك، آماری از احاديث صحيح، حَسَن و... كتاب را گزارش كرده و نيز شيخ حسن صاحب عالم در كتاب شريف «منتقی الجمان» بخش عمده‌ای از روايات صحيح و حَسَن كتب اربعه را جمع كرده است؛ چنان كه آقای بهبودی نيز طبق مبنای خويش در كتاب «صحيح الكافی» نهايتاً ۴۴۲۸ روايت «كافی» را صحيح دانسته است. همچنين در نرم‌افزار «دراية النور» با تفكيك اسناد روايات اين كتاب، هر سند جداگانه ارزيابی شده است.

به گزارش راوی ، اين تحقيق به بررسی همۀ تعابير كتاب الكافی و جمعبندی اقسام اسناد اين كتاب از ديدگاه علامه مجلسی در «مرآة العقول» پرداخته است.
بررسی اسناد روايات، شيوه‌ای مهم و رايج در تعيين اعتبار روايات كتب حديثی به شمار می‌رود كه همواره مورد عنايت محدثان و فقيهان، بويژه محدثان متأخر شيعه قرار داشته است.
كتاب شريف «الكافی» يكی از معتبرترين كتب روايی شيعه، از اين منظر موضوع پژوهش‌های متعددی قرار گرفته است و تاكنون چند تن از عالمان شيعه با مبنا قرار دادن شيوۀ محدثان متأخر در ارزيابی اسناد، به تفكيك روايات صحيح حَسَن، موثق و ضعيف آن پرداخته‌اند؛ از جمله مرحوم شهيد ثانی كه به تفكيك، آماری از احاديث صحيح، حَسَن و... كتاب را گزارش كرده و نيز شيخ حسن صاحب عالم در كتاب شريف «منتقی الجمان» بخش عمده‌ای از روايات صحيح و حَسَن كتب اربعه را جمع كرده است؛ چنان كه آقای بهبودی نيز طبق مبنای خويش در كتاب «صحيح الكافی» نهايتاً ۴۴۲۸ روايت «كافی» را صحيح دانسته است. همچنين در نرم‌افزار «دراية النور» با تفكيك اسناد روايات اين كتاب، هر سند جداگانه ارزيابی شده است.

خبرگزاری فارس :
خبرگزاری ایکنا :
خبرگزاری ایرنا :