نگاهي به اخبار « إن الأرض علي الحوت » - صفحه 7

نگاهى به اخبار «إنّ الأرض على الحوت»

مهدى مهريزى

در اين دفتر از ميراث ، رساله اى از حكيم ملا على نورى در شرح حديث «إنّ الأرضَ عَلَى الحوت» تصحيح شده ، به چاپ مى رسد. چاپ اين رساله بهانه اى شد تا از منظرى كلى تر به اين احاديث نگريسته شود.
درباره اين احاديث از سه منظر كلى مى توان به مطالعه و بررسى پرداخت :
يكى بررسى تاريخى اين احاديث در مصادر حديثى شيعه و سنى ؛
دوم بررسى اسناد و مدارك ؛
سوم بررسى آراء و ديدگاه ها در مواجهه با اين احاديث.
بر اين اساس مطالب اين نوشتار در سه قسمت ارائه مى گردد:

يك. احاديث «إنّ الأرض على الحوت» در مصادر حديثى شيعه و اهل سنت

اين مضمون در كتاب هاى حديثى يكى به هنگام بيان چگونگى آفرينش زمين و آسمان طرح شده است و ديگرى به هنگام بيان اسباب و علل وقوع زلزله در زمين. بررسى كلى مصادر حديثى نشان مى دهد كه اين حديث در مصادر اوليه ۱ حديث شيعه و سنى منقول است و تعداد اين روايت ها، با منظور كردن مكررات ، 22 حديث

1.مراد از «مصادر اوليه» غير از «مجامع حديثى» است كه حاوى چند كتاب و مصدرند.

صفحه از 34