هداية السعداء في زيارة سيّد الشهداء عليه السلام - صفحه 93

هداية السعداء في زيارة سيّد الشهداء عليه السلام

محمّد جعفر شريعتمدار استرآبادى (1263 ق)

تحقيق: حميد احمدى جلفايى

درآمد

هداية السعداء في زيارة الشهداء اثر ديگرى است از علاّمه محقّق «حاج مولى محمّد جعفر استرآبادى، معروف به شريعتمدار» از علما، فقها، مفسّران، فلاسفه و حكماى قرن دوازدهم و سيزدهم هجرى قمرى.
شرح حال اين عالم بزرگوار و همچنين آثار و تصنيفات او را حقير در مقدّمه تحقيق يكى ديگر از آثار گرانبهايش در علم رجال و درايه به نام الإيجاز في علمي الدراية و الرجال كه در دفتر چهاردهم ميراث حديث شيعه به طبع رسيد به صورت مفصّل آورده ام، بنابراين در اين جا دوباره به آن نمى پردازم ، ولى لازم به ذكر است همان گونه كه در موضع مذكور هم آورديم ، مؤلّف نوشته اى كوتاه در مورد زيارت عاشورا نيز دارد كه الوجيزة في زيارة العاشوراء نام دارد.

محتواى رساله

مؤلف در آغاز رساله حاضر، رساله در يك مقدّمه و سه باب و يك خاتمه مرتّب شده است، ولى به نظر مى رسد كه وى در اثناى تأليف تصميم خويش را فراموش نموده و رساله را در مقدّمه و يك

صفحه از 111