تاريخ : یکشنبه 1388/5/4
کد خبر: 2542
نگاهی به كتاب « توسعۀ اقتصادی بر پایِۀ قرآن و حدیث »

نگاهی به كتاب « توسعۀ اقتصادی بر پایِۀ قرآن و حدیث »

راوی: کتاب دو جلدی « توسعۀ اقتصادی بر پایِۀ قرآن و حدیث » تالیف آیة الله ری شهری است، كه از سوی پژوهشكدۀ علوم و معارف حدیث منتشر شده است.

به گزارش راوی، این كتاب، نهمین عنوان از دانش نامۀ «میزان الحکمة» به شمار می رود که به صورت مستقل منتشر شده و به ارائۀ مجموعه دیدگاه های اسلام درباره توسعه، و نیز تبیین توسعۀ اقتصادی به طور خاص از دید اسلام، همچنین به جهان شمولی اسلام و برتری آن بر مکاتب دیگر در عرصۀ توسعه بر پایِۀ نظام اقتصادی اشاره دارد.

جلد اول این کتاب حاوی دو بخش است که عبارت است از : پیشرفت اقتصادی؛ پایه های توسعه.
بخش اول با عنوان پیشرفت اقتصادی حاوی شش فصل به این قرار است: اهمّیت پیشرفت اقتصادی؛برکت های پیشرفت اقتصادی؛ واپس ماندگی اقتصادی؛توصیۀ نوید داده شده در اسلام؛ ستایش فقر و مفهوم آن. بخش دوم با عنوان پایه های توسعه نیز شامل شش فصل است:دانش؛ برنامه ریزی؛ کار؛ بازار؛ مصرف؛ دولت.

جلد دوم کتاب «توسعۀ اقتصادی بر پایۀ قرآن و حدیث» حاوی سه بخش است: بخش اول با عنوان اصول توسعه در هفت فصل به مبانی آن می پردازد که عبارت است از: اصول اعتقادی؛اصول حقوقی؛اصول اخلاقی؛ اصول عبادی؛ اصول اجتماعی؛ اصول بهداشتی؛ اصول دیگر. بخش آخر به آفات توسعه اشاره دارد که به فخر فروشی با ثروت؛ ناز پروردگی؛ آن چه آفت می آورد وآن چه از آفات باز می دارد، به آفات توسعه می پردازد.

کتاب دو جلدی «توسعۀ اقتصادی بر پایِۀ قرآن و حدیث» تالیف محمد محمدی ری شهری با همکاری سید رضا حسینی و ترجمۀ سید ابولقاسم حسینی( ژرفا) توسط سازمان چاپ و نشر دارالحدیث منتشر شده است.

به گزارش راوی، این كتاب، نهمین عنوان از دانش نامۀ «میزان الحکمة» به شمار می رود که به صورت مستقل منتشر شده و به ارائۀ مجموعه دیدگاه های اسلام درباره توسعه، و نیز تبیین توسعۀ اقتصادی به طور خاص از دید اسلام، همچنین به جهان شمولی اسلام و برتری آن بر مکاتب دیگر در عرصۀ توسعه بر پایِۀ نظام اقتصادی اشاره دارد.

جلد اول این کتاب حاوی دو بخش است که عبارت است از : پیشرفت اقتصادی؛ پایه های توسعه.
بخش اول با عنوان پیشرفت اقتصادی حاوی شش فصل به این قرار است: اهمّیت پیشرفت اقتصادی؛برکت های پیشرفت اقتصادی؛ واپس ماندگی اقتصادی؛توصیۀ نوید داده شده در اسلام؛ ستایش فقر و مفهوم آن. بخش دوم با عنوان پایه های توسعه نیز شامل شش فصل است:دانش؛ برنامه ریزی؛ کار؛ بازار؛ مصرف؛ دولت.

جلد دوم کتاب «توسعۀ اقتصادی بر پایۀ قرآن و حدیث» حاوی سه بخش است: بخش اول با عنوان اصول توسعه در هفت فصل به مبانی آن می پردازد که عبارت است از: اصول اعتقادی؛اصول حقوقی؛اصول اخلاقی؛ اصول عبادی؛ اصول اجتماعی؛ اصول بهداشتی؛ اصول دیگر. بخش آخر به آفات توسعه اشاره دارد که به فخر فروشی با ثروت؛ ناز پروردگی؛ آن چه آفت می آورد وآن چه از آفات باز می دارد، به آفات توسعه می پردازد.

کتاب دو جلدی «توسعۀ اقتصادی بر پایِۀ قرآن و حدیث» تالیف محمد محمدی ری شهری با همکاری سید رضا حسینی و ترجمۀ سید ابولقاسم حسینی( ژرفا) توسط سازمان چاپ و نشر دارالحدیث منتشر شده است.

خبرگزاری فارس :
خبرگزاری ایکنا :
خبرگزاری ایرنا :