جهل (بخش اول) - صفحه 1

فصل هفتم: جهل

7 / 1

هشدار درباره جهل

قرآن

«قطعاً بدترين جنبندگان نزد خدا ، كران و لالانى اند كه نمى انديشند» .

حديث

۱۴۳.پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :اى على ! هيچ تنگ دستى اى ، بدتر از نادانى نيست و هيچ سرمايه اى ، سودمندتر از خردمندى نيست .

۱۴۴.پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :دوست هر انسانى ، خِرد اوست و دشمن او ، نادانى اش .

۱۴۵.پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :آن كه فهمش به او سود نرسانَد ، نادانى اش به او آسيب مى رساند .

۱۴۶.پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :خداوند متعال ، بنده اى را فرومايه نكرد ، مگر آن كه او را از دانش و ادب محروم ساخت .

صفحه از 23