شرح دعاي كميل - صفحه 199

شرح دعاى كميل ۱

ميرزا ابوالحسن لارى اصطهباناتى (1338 ه ق)

تحقيق : على اوسط ناطقى

درآمد

ميرزا ابوالحسن بن اسماعيل لارى، معروف به محقّق اصطهباناتى ، از دانشمندان بنام شيعه در قرن چهاردهم به شمار مى آيد كه به علوم مختلف، آشنايى داشته و بخصوص در رياضيّات، تبحّر داشته است و از ذوق عرفانى برخوردار بوده و به تصوّف، گرايش داشته است.
وى كه نوه دخترى سيد جعفر كشفى دارابى است، در سال 1250ق، در اصطهبانات فارس متولّد شده و به سال 1338ق، در همان جا وفات كرده است.
او در مدارس دينى شهرهاى يزد، مشهد و اصفهان، نزد آقايان

1.در برخى فهارس نام اين شرح «كاشف الاسرار» ذكر شده است .

صفحه از 264