تاريخ : یکشنبه 1388/5/4 تاریخ ایجاد:
کد خبر: 2647
نهج البلاغه وغرر الحكم، شناسای معنویت امام علی(ع)

نهج البلاغه وغرر الحكم، شناسای معنویت امام علی(ع)

معرفی معنویت امام علی(ع)»، نوشتۀ دکتر رضا شاه کاظمی، تلاشی است برای معرفی سیمای معنوی علوی، كه از سوی مؤسسۀ تحقیقاتی اسماعیلیه لندن به زبان انگلیسی منتشر شده است.

به گزارش راوی: موضوع این كتاب درباره‌ی امام علی(ع)، و به منزله درآمدی بر معنویت ایشان، از طریق تحلیل و تأمل در متون فراوانی است که در سنت اسلامی به او منسوب شده است.

پیش‌ از این، همین کتاب برنده‌ی جایزه‌ی «کتاب سال ولایت» ۱۳۸۶ در قم شده بود.

این اثر نخستین كتاب به زبان انگلیسی در موضوع معنویت و عدالت امام علی(ع) است.
هدف این كتاب كوشش برای ارائه این نگاه به خواننده است كه احادیث علوی، نمونه روشن و برجسته ای برای تعالیم اسلامی بوده و فراتر از انگاره های مذاهب اسلامی است. نهج البلاغة وغرر الحكم دو منبع اصلی بوده، كه نویسنده در تبیین نگره علوی در باب معنویت از آن بهره فراوان برده است.
كتاب «عدالت و ذكر: معرفی معنویت امام علی(ع)» از یك مقدمه و سه فصل تشكیل یافته است. مولف در مقدمه به بحث از اهمیت چنین مطالعاتی در سیمای تابناك علوی پرداخته است. عناوین فصلها عبارت اند از« شناخت امام علی: الگوی با ارزش» «چهره مقدس عدالت در نامه امام علی به مالك اشتر» و« ادراك از طریق ذكر: امام علی و صوفیه در اسلام».
در فصل نخست به طور گذرا به زندگانی امام علی از ولادت تا رحلت نبوی پرداخته است. در ادامه بر اساس روایات معتبر شیعه و سنِّی، به طور خلاصه، به شیوه نبوی در توصیف علوی و نقش محوری امام علی در شناساندن حكمت نبوی پرداخته است. این روایات تا حدی استوار و گویاست كه چشم بستن از آنها ممكن نیست. مولف سعی دارد بر اساس روایات براین نكته تاكید كند كه امام علی آگاهترین و عاملترین مردمان به حكمت نبوی بوده و طریق سلیم برای نزدیك شدن به این گنجینه پر گوهر معارف علوی است.
مبتنی بر پیش دانسته های اثبات شده در ادامه فصل به تبیین برخی از اصول اساسی نظام اخلاقی بی بدیل علوی پرداخته است. نویسنده بر نقش محوری و بنیادین عقل در نظام اخلاقی علوی تاكید فراوان داشته و بر اهمیت عقل محوری نظام اخلاقی امام علی بارها اشاره نموده است.
در فصل دوم نیز به تحلیل اندیشه عدالت محوری علوی در نامه ایشان به كارگزار خود جناب مالك اشتر پرداخته است. شناخت جوهره عدالت در نگره علوی و پیوند آن اخلاق از جمله دلمشغولیهای نویسنده در این فصل است. در نظر نویسنده عدالت در نگاه علوی به سان روح ساری و جاری در تمامی آموزه های اسلام است كه در توحید، محوری ترین اصل اعتقادی اسلام هم نمود دارد.
یكی از مهمترین مسائل مطرح در عرفان اسلامی، ذكر و نقش روشنگری آن است كه بیشتر اهل تصوف بدان پرداخته اند. تحلیل دیدگاه علوی در این مساله موضوع فصل سوم كتاب دكتر شاه كاظمی است كه با تكیه بر روایات امام علی به تبیین آن پرداخته است. در نظر نویسنده روایات علوی در باب ذكر مفسر آیات قرآن در این زمینه است. پایان این فصل تبیین نقش امام علی در جریان تصوف اسلامی است كه به سان قله بر فراز تصوف درخششی بس توصیف ناپذیر داشته و شخصیت علوی در نگاه صوفیه حلقه وصلی به روح بلند نبوی محسوب می شود. كتاب دارای ضمیمه نیز هست: تر جمه خطبه اول نهج البلاغه و ترجمه نامه امام به مالك اشتر.

این كتاب در : مارس ۲۰۰۸ میلادی به همراه دو كتاب دیگر مؤسسه‌ی مطالعات اسماعیلیه حائز رتبه و موفق به اخذ جایزه كتاب گردیده است. دكتركاظمی سعی دارد سیمای فرا مذهبی امام علی را در آثار خود برجسته كند. او در كتاب مقاله دیگر خود همین معنا را به گونه ای دنبال كرده است همانند: “Imam ‘Ali and the Remembrance of God”

به گزارش راوی: موضوع این كتاب درباره‌ی امام علی(ع)، و به منزله درآمدی بر معنویت ایشان، از طریق تحلیل و تأمل در متون فراوانی است که در سنت اسلامی به او منسوب شده است.

پیش‌ از این، همین کتاب برنده‌ی جایزه‌ی «کتاب سال ولایت» ۱۳۸۶ در قم شده بود.

این اثر نخستین كتاب به زبان انگلیسی در موضوع معنویت و عدالت امام علی(ع) است.
هدف این كتاب كوشش برای ارائه این نگاه به خواننده است كه احادیث علوی، نمونه روشن و برجسته ای برای تعالیم اسلامی بوده و فراتر از انگاره های مذاهب اسلامی است. نهج البلاغة وغرر الحكم دو منبع اصلی بوده، كه نویسنده در تبیین نگره علوی در باب معنویت از آن بهره فراوان برده است.
كتاب «عدالت و ذكر: معرفی معنویت امام علی(ع)» از یك مقدمه و سه فصل تشكیل یافته است. مولف در مقدمه به بحث از اهمیت چنین مطالعاتی در سیمای تابناك علوی پرداخته است. عناوین فصلها عبارت اند از« شناخت امام علی: الگوی با ارزش» «چهره مقدس عدالت در نامه امام علی به مالك اشتر» و« ادراك از طریق ذكر: امام علی و صوفیه در اسلام».
در فصل نخست به طور گذرا به زندگانی امام علی از ولادت تا رحلت نبوی پرداخته است. در ادامه بر اساس روایات معتبر شیعه و سنِّی، به طور خلاصه، به شیوه نبوی در توصیف علوی و نقش محوری امام علی در شناساندن حكمت نبوی پرداخته است. این روایات تا حدی استوار و گویاست كه چشم بستن از آنها ممكن نیست. مولف سعی دارد بر اساس روایات براین نكته تاكید كند كه امام علی آگاهترین و عاملترین مردمان به حكمت نبوی بوده و طریق سلیم برای نزدیك شدن به این گنجینه پر گوهر معارف علوی است.
مبتنی بر پیش دانسته های اثبات شده در ادامه فصل به تبیین برخی از اصول اساسی نظام اخلاقی بی بدیل علوی پرداخته است. نویسنده بر نقش محوری و بنیادین عقل در نظام اخلاقی علوی تاكید فراوان داشته و بر اهمیت عقل محوری نظام اخلاقی امام علی بارها اشاره نموده است.
در فصل دوم نیز به تحلیل اندیشه عدالت محوری علوی در نامه ایشان به كارگزار خود جناب مالك اشتر پرداخته است. شناخت جوهره عدالت در نگره علوی و پیوند آن اخلاق از جمله دلمشغولیهای نویسنده در این فصل است. در نظر نویسنده عدالت در نگاه علوی به سان روح ساری و جاری در تمامی آموزه های اسلام است كه در توحید، محوری ترین اصل اعتقادی اسلام هم نمود دارد.
یكی از مهمترین مسائل مطرح در عرفان اسلامی، ذكر و نقش روشنگری آن است كه بیشتر اهل تصوف بدان پرداخته اند. تحلیل دیدگاه علوی در این مساله موضوع فصل سوم كتاب دكتر شاه كاظمی است كه با تكیه بر روایات امام علی به تبیین آن پرداخته است. در نظر نویسنده روایات علوی در باب ذكر مفسر آیات قرآن در این زمینه است. پایان این فصل تبیین نقش امام علی در جریان تصوف اسلامی است كه به سان قله بر فراز تصوف درخششی بس توصیف ناپذیر داشته و شخصیت علوی در نگاه صوفیه حلقه وصلی به روح بلند نبوی محسوب می شود. كتاب دارای ضمیمه نیز هست: تر جمه خطبه اول نهج البلاغه و ترجمه نامه امام به مالك اشتر.

این كتاب در : مارس ۲۰۰۸ میلادی به همراه دو كتاب دیگر مؤسسه‌ی مطالعات اسماعیلیه حائز رتبه و موفق به اخذ جایزه كتاب گردیده است. دكتركاظمی سعی دارد سیمای فرا مذهبی امام علی را در آثار خود برجسته كند. او در كتاب مقاله دیگر خود همین معنا را به گونه ای دنبال كرده است همانند: “Imam ‘Ali and the Remembrance of God”

خبرگزاری فارس :
خبرگزاری ایکنا :
خبرگزاری ایرنا :