دفاع از حديث(2) - صفحه 124

دفاع از حديث(2)

مهدى حسينيان قمى

گاه برخى احاديث به دليل آنكه محتواى بلندشان درك نشده، مورد مناقشه محتوايى قرار گرفته اند. اين بى مهرى كه گاه از سوى جمعى و گاه در نگاه يك فرد ديده مى شود، نمونه هاى فراوانى دارد.
اهتمام به حديث و عنايت به فهم و درايت آن، مى طلبد كه اين دسته از احاديث، مورد كاوش نو قرار گيرند و مقصود و منظور از آنها، توضيح داده شود. در «دفاع از حديث» ، بر درستى و پيراستگى اين بخش از احاديث، تأكيد مى شود.
در شماره قبل، سه نمونه ارائه شد. در اين شماره نيز دو نمونه ديگر تقديم مى گردد.
مطمئنّا نظر و پيشنهاد و نقد شما، در دفاع از حديث، راهگشا خواهد بود.

يك. دفاع از روايات امامان(ع) در تفسير «وانحر»:

طرح بحث

بحث فقه استاد بزرگوارمان، در كتاب صلات، به تكبيرة الاحرام رسيد. در بحث تكبيرة الاحرام، سخن از بالابردن دستها به هنگام تكبيرة الاحرام شد. در اين

صفحه از 151