نگاهي به مقاله «دفاع از حديث(1)» - صفحه 116

نگاهى به مقاله «دفاع از حديث(1)»

قاسم جوادى

در شماره دوّم فصلنامه علوم حديث، مقاله اى تحت عنوان «دفاع از حديث» به قلم جناب آقاى حسينيان قمى، درج شده بود. در اين مقاله، نويسنده، ابتدا به وظيفه ما در دفاع از حديث پرداخته و سپس در حوزه دفاع از حديث، اظهار داشته اند كه بايد با چند پديده (مسكوت گذاشتن روايات، نگرش تبعى، تفسير تحميلى، پذيرش مطلق، نگرش مُثله اى و طرد سريع) مقابله كنيم و بعد از بيان اين موارد، وارد اصل مبحث مى شوند كه دفاع از تعدادى از روايات است. دو روايت از روايات مورد بحث ايشان، فقهى و اعتقادى است كه مورد نظر اين جانب نيست. امّا روايت ديگر، تفسيرى است، كه نگاهى به آن خواهيم داشت.
ايشان، از احاديث رسيده در تفسير آيه شريفه «فاسئلوا أهل الذّكر إن كنتم لاتعلمون» دفاع كرده و تلاش مى كنند تا ثابت كنند كه منظور از أهل الذّكر، منحصرا ائمّه(ع) هستند، نه (چنان كه برخى پنداشته اند) اهل كتاب. براى اثبات اين مطلب، به رواياتى كه در اين باب است، استناد مى جويند. در اين روايات، تأكيد بر آن است كه منظور از اهل ذكر، امامان(ع) هستند و در مقام ردّ ديدگاه طرف مقابل، در روايات آمده

صفحه از 119