تاريخ : یکشنبه 1388/5/4
کد خبر: 2694
نگاهی به کتاب « قرآن و سنت بعد از پیامبر (ص)»

نگاهی به کتاب « قرآن و سنت بعد از پیامبر (ص)»

News

  

شنبه 25/3/87

راوی: کتاب «قرآن و سنت بعد از پیامبر (ص)» به بررسی رویکرد امت اسلامی و اندیشۀ اخباریان و اصولیان دربارۀ قرآن و سنت بعد از پیامبر (ص) و بیان اهمیت و توجه به رویکرد امت اسلامی بعد از پیامبر (ص) به قرآن و سنت پرداخته است.قرآن و سنت بعد از پیامبر (ص)

به گزارش راوی: نویسنده پس از توضیحی دربارۀ سیر تاریخی رویکرد به قرآن و حدیث، نخست در فصل قرآن شناسی به توضیح مطالبی دربارۀ فضیلت قرآن و کیفیت القای آن بر پیامبر (ص) و مراتب نزول آیات الهی پرداخته است.
در فصل دوم، به رویكرد تفكیك و جدایی میان قرآن و سنت، پرداخته است.در این مقوله دو برهه از این رویکرد را که اصالت قرآن و نفی حدیث در عصر خلفا و اصالت حدیث و نفی عمل به ظواهر قرآن از دیدگاه اخباریان است را توضیح داده، و سپس با بیان دلیل و برهان اصولیان و مخالفت آنان با اخباریان، مقایسه ای بین این دو نظریه داشته و در پایان فصل هم نظر مرحوم وحید بهبانی را مطرح نموده است.
رویکرد تلفیق و تحکیم میان قرآن و سنت عنوان سومین فصل این کتاب است که در آن تبیین اصالت قرآن و حجیت حدیث و دیدگاه اندیشمندانی چون چون آیة الله العظمی خویی (ره) و علامه عسكری (ره) و علامه طباطبایی (ره) را مورد بررسی قرار داده و در خاتمه نیز به بررسی شبهات قرآنی پرداخته است.

کتاب «قرآن و سنت بعد از پیامبر (ص)» تالیف عبدالرحیم خلف مراد در 104 صفحه، جلد نرم و با شمارگان 3000 نسخه و بهای 800 تومان توسط انتشارات دارالعلم در سال 1385 چاپ و منتشر گردیده است.

News

  

شنبه 25/3/87

راوی: کتاب «قرآن و سنت بعد از پیامبر (ص)» به بررسی رویکرد امت اسلامی و اندیشۀ اخباریان و اصولیان دربارۀ قرآن و سنت بعد از پیامبر (ص) و بیان اهمیت و توجه به رویکرد امت اسلامی بعد از پیامبر (ص) به قرآن و سنت پرداخته است.قرآن و سنت بعد از پیامبر (ص)

به گزارش راوی: نویسنده پس از توضیحی دربارۀ سیر تاریخی رویکرد به قرآن و حدیث، نخست در فصل قرآن شناسی به توضیح مطالبی دربارۀ فضیلت قرآن و کیفیت القای آن بر پیامبر (ص) و مراتب نزول آیات الهی پرداخته است.
در فصل دوم، به رویكرد تفكیك و جدایی میان قرآن و سنت، پرداخته است.در این مقوله دو برهه از این رویکرد را که اصالت قرآن و نفی حدیث در عصر خلفا و اصالت حدیث و نفی عمل به ظواهر قرآن از دیدگاه اخباریان است را توضیح داده، و سپس با بیان دلیل و برهان اصولیان و مخالفت آنان با اخباریان، مقایسه ای بین این دو نظریه داشته و در پایان فصل هم نظر مرحوم وحید بهبانی را مطرح نموده است.
رویکرد تلفیق و تحکیم میان قرآن و سنت عنوان سومین فصل این کتاب است که در آن تبیین اصالت قرآن و حجیت حدیث و دیدگاه اندیشمندانی چون چون آیة الله العظمی خویی (ره) و علامه عسكری (ره) و علامه طباطبایی (ره) را مورد بررسی قرار داده و در خاتمه نیز به بررسی شبهات قرآنی پرداخته است.

کتاب «قرآن و سنت بعد از پیامبر (ص)» تالیف عبدالرحیم خلف مراد در 104 صفحه، جلد نرم و با شمارگان 3000 نسخه و بهای 800 تومان توسط انتشارات دارالعلم در سال 1385 چاپ و منتشر گردیده است.

خبرگزاری فارس :
خبرگزاری ایکنا :
خبرگزاری ایرنا :