آميزش جنسي (بهداشت، آداب) - صفحه 15

۱۰۳۵.الكافىـ به نقل از عبد الرحمان بن سالم ، از پدرش: به امام باقر عليه السلام گفتم : آيا وقتى از اوقات هست كه در آن ، آميزش در حالى كه حلال است ، مكروه باشد؟
فرمود : «آرى . ميان طلوع سپيده تا طلوع خورشيد ، از غروب خورشيد تا پنهان شدن سرخى افق ، در روزى كه خورشيد مى گيرد ، در شبى كه ماه مى گيرد ، در شب و روزى كه در آنها باد سياه ، باد سرخ و باد زرد مى وزد ، و در روز و شبى كه در آن ، زلزله رخ مى دهد» .

ر. ك : (عوامل طول عمر) ج1 ، ص101 ، ح 98 و 99.

13 / 8

آداب آميزش

13 / 8 ـ 1

آنچه پيش از آميزش ، بايسته است

الف ـ چيرگى شهوت

۱۰۳۶.امام صادق عليه السلام :جز از سرِ چيرگى شهوت ، آميزش مكن .

ب ـ انتخاب زمان مناسب

۱۰۳۷.پيامبر خدا صلى الله عليه و آلهـ از سفارش هاى ايشان به امام على عليه السلام: اى على! بر تو باد آميزش در شب دوشنبه ؛ چرا كه اگر ميانتان فرزندى تقدير شود ، حافظ كتاب خدا و خرسند به تقدير خداوند عز و جل خواهد بود .
اى على! اگر در شب سه شنبه با همسرت نزديكى كردى و ميانتان فرزندى تقدير شد ، پس از گواهى دادن به اين كه خدايى جز اللّه نيست و محمّد ، پيامبر خداست ، شهادت ، روزى او خواهد شد ، خداوند ، او را همراه با مشركان ، كيفر نخواهد داد و خوشْ بو دهان ، دلْ مهربان ، گشاده دست و پيراسته زبان از غيبت و دروغ و تهمت ، خواهد بود .
اى على! اگر در شب پنج شنبه با همسرت نزديكى كردى و ميانتان فرزندى تقدير شد ، حكمرانى از حكمرانان يا عالمى از عالمان خواهد بود ؛ و اگر در روز پنج شنبه ، به هنگام برگشتن خورشيد از ميانه آسمان با او نزديكى كردى و ميانتان فرزندى تقدير شد ، تا گاهِ پيرى اش شيطان به او نزديك نخواهد شد و انسانى راست و درست خواهد بود و خداوند عز و جل ، سلامت دين و دنيا را روزى او خواهد ساخت .
اى على! اگر شب جمعه با او نزديكى كردى و ميانتان فرزندى بود ، سخنورى خوشْ گوى و پُرزبان خواهد بود . اگر در روز جمعه ، پس از عصرگاهان با او نزديكى كردى و ميانتان فرزند تقدير شد ، ناموَرى سرشناس و آگاه خواهد بود . اگر هم در جمعه شب ، پس از نماز عشا با او نزديكى كردى ، اميد است ، به خواست خداوند متعال ، يكى از ابدال باشد .

صفحه از 52