آميزش جنسي (بهداشت، آداب) - صفحه 21

د ـ دعا

۱۰۴۳.پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :زنهار كه اگر كسى هنگام همبسترى با همسرش بگويد : «به نام خدا ، خداوندا! شيطان را از من دور كن و شيطان را از آنچه روزى مان كرده اى ، دور ساز» و سپس ميانشان در اين آميزش يا به هر ترتيب ، فرزندى تقدير شود ، هرگز شيطان به او زيانى نخواهد رساند .

۱۰۴۴.امام على عليه السلام :اگر كسى از شما بخواهد با همسر خويش به هم آيد ، بگويد : «خداوندا! من به فرمان تو شرمگاه او را بر خويش حلال دانستم و به عنوان امانت تو ، او را پذيرفتم . اكنون ، اگر از او برايم فرزندى تقدير كردى ، وى را پسرى سالم و كامل قرار ده و در او براى شيطان ، بهره و سهمى مگذار» .

۱۰۴۵.امام باقر عليه السلام :اگر فرزند خواستى ، در هنگام آميزش بگو : «خداوندا! مرا فرزندى روزى كن و او را پرهيزگارى كه در خلقت وى فزونى و كاستى اى نيست ، قرار ده و عاقبت او را به خير گردان» .

۱۰۴۶.امام صادق عليه السلام :هر كس بخواهد زنش بچّه دار شود ، پس از نماز جمعه ، دو ركعت نماز بگزارد و در آنها ركوع و سجده را طولانى سازد و سپس بگويد : «خداوندا! به حرمت آنچه زَكَريّا بدان از تو مسئلت داشت ، از تو مى خواهم. پروردگارا! مرا تنها مگذار كه تو خود ، برترينِ وارثانى . خداوندا! از نزد خويش ، مرا فرزندانى پاك ببخش كه تو شنواى دعايى . خداوندا! به نام تو او را بر خويش حلال ساختم و به امانت تو ، او را در اختيار گرفتم . اكنون ، اگر در رَحِم او برايم فرزندى تقدير كرده اى ، او را فرزندى خجسته و پيراسته قرار ده و در او براى شيطان ، بهره و سهمى قرار مده» .

صفحه از 52