آميزش جنسي (بهداشت، آداب) - صفحه 23

ه ـ آرامش

۱۰۴۷.مناقب آل أبى طالب :مردى در اين باره از اميرمؤمنان پرسيد كه چرا فرزند ، گاه همانند پدر و مادر خويش ، و گاه همانند دايى و عموست؟
امام على عليه السلام به امام حسن عليه السلام فرمود : «او را پاسخ گوى» .
امام حسن عليه السلام فرمود : امّا درباره فرزند ؛ اگر مرد با دلى آرام و اندامى بدون اضطراب به سراغ همسر خويش برود ، دو نطفه با استوارى و چنان كه دو جنگاور به هم در مى آويزند ، با يكديگر گلاويز مى شوند . پس چنانچه نطفه مرد بر نطفه زن چيرگى يابد ، فرزند ، همانند پدر مى شود و چنانچه نطفه زن بر نطفه مرد ، چيرگى يابد ، فرزند با مادر ، همانند مى شود . امّا اگر مرد با دلى ناآرام و اندامى آشفته به سراغ زن برود ، دو نطفه ، آشفته و لرزان مى شوند و به سمت راست يا چپ زِهدان مى افتند . چنانچه نطفه به سمت راست زِهدان بيفتد ، بر رگ هاى عموها و عمّه ها افتد و به عموها و عمّه ها همانند مى شود ، و چنانچه به سمت چپ زهدان افتد ، بر رگ هاى دايى و خاله ها مى افتد و به دايى ها و خاله ها همانند مى شود» .
آن مرد برخاست ، در حالى كه مى گفت : خداوند ، خود مى داند رسالت خويش را كجا قرار دهد .
روايت شده است كه آن مرد ، خضر عليه السلام بود .

صفحه از 52