آميزش جنسي (بهداشت، آداب) - صفحه 25

۱۰۴۸.امام حسن عليه السلامـ در پاسخ كسى كه پرسيده بود : چگونه گاه شخص به عموها و دايى هاى خود شباهت دارد: اگر مرد به سراغ زن برود و با دلى آرامش يافته و اعصابى آرام و تنى ناآشفته با او نزديكى كند و در نتيجه ، آن نطفه در ميانه رَحِم جايگزين گردد ، فرزند با شباهت به پدر ومادر خويش ، زاده مى شود . امّا اگر مرد با دلى آرامش نايافته و رگ هايى ناآرام و تنى آشفته به سراغ زن برود ، آن نطفه نيز لرزان و آشفته مى شود و در همان ناآرامى و آشفتگى بر يكى از رگ ها مى افتد . اگر بر رگى از رگ هاى عموها بيفتد ، فرزند به عموهاى خويش همانند مى شود و اگر بر رگى از رگ هاى دايى ها بيفتد ، مرد به دايى هاى خود همانند مى شود .

13 / 8 ـ 2

آنچه به هنگام آميزش بايسته است

الف ـ بازى

۱۰۴۹.پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :سه چيز از نامهربانى است : اين كه كسى با كسى همراه شود و از نام و كنيه وى نپرسد ؛ اين كه مردى به غذايى دعوت شود و نپذيرد يا بپذيرد و نخورد ؛ و اين كه مرد پيش از بازى ، با همسر خويش نزديكى كند .

صفحه از 52