آميزش جنسي (بهداشت، آداب) - صفحه 27

۱۰۵۰.امام رضا عليه السلام :با همسرت نزديكى مكن ، مگر آن كه با او بازى كنى ۱ و پستان هاى او را بمالى ؛ چرا كه اگر چنين كنى ، آب او و آب تو در هم آيد و از آن ، باردارى حاصل آيد ۲ و همانند آنچه تو از او مى خواهى ، از تو بخواهد و اين ، در چشمانش هويدا شود .

ب ـ پرهيز از شتاب ورزى

۱۰۵۱.پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :اگر كسى از شما خواست به سراغ زن خويش برود ، او را به شتاب نيفكند .

۱۰۵۲.پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :اگر كسى از شما آميزش كند ، به سان پرندگان با زنان رفتار نكند ، بلكه درنگ ورزد ، و لَختى بمانَد .

۱۰۵۳.پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :اگر كسى از شما [خواست] با همسر خويش آميزش كند ، حقّ او را ادا كند و سپس ، اگر پيش از برآوردنِ نيازِ او نياز خويش را برآورد ، با او شتاب نورزد تا نياز او را نيز برآورَد .

۱۰۵۴.پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :اگر كسى از شما با همسر خويش آميزش كند ، كناره نگزيند تا هنگامى كه نياز زن را هم برآورد ، چنان كه خود دوست دارد نيازش برآورده شود .

1.در بحار الأنوار ، اين افزوده هم وجود دارد: «و بسيار با او بازى كنى».

2.در برخى از نسخه هاى طبّ الإمام الرضا عليه السلام و همچنين در بحار الأنوار چنين آمده است: « . . . زيرا آبِ زن از پستانش بر مى خيزد و شهوت از چهره و چشمانش پيدا مى شود».

صفحه از 52