آميزش جنسي (بهداشت، آداب) - صفحه 3

13 / 7 ـ 2

حرمت آميزش با زن حائض

قرآن

«از تو درباره حيض مى پرسند . بگو : آن آزردگى اى است . پس در دوره عادت ماهانه ، از زنان كناره گزينيد و نزديكشان مشويد تا پاك شوند . پس چون پاك شدند ، از همان سويى كه خداوند فرمانتان داده است ، به سراغشان برويد . خداوند ، توبه كنندگان را دوست دارد و طهارت جويان را دوست دارد»

حديث

۱۰۱۹.الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام :مبادا با زنى حائض ، آميزش كنى!

صفحه از 52