آميزش جنسي (بهداشت، آداب) - صفحه 33

۱۰۶۴.امام رضا عليه السلام :علّت غسل جنابت ، پاكيزگى است تا انسان از آنچه از آزردگى آن كار ديده است ، تطهير شود و همه تن او پاك گردد ؛ زيرا جنابت ، از همه بدن شخص برخاسته و از همين رو ، تطهير همه بدن بر او واجب شده است .
امّا علّت آسان تر گرفتن درباره پيشاب و مدفوع ، آن است كه از جنابت بيشتر و هميشگى ترند و از همين رو ، به سبب فراوانى ، مشقت آورى و بيرون آمدن آنها بدون خواست و شهوت ، خداوند ، در اين باره به وضو بسنده داشته است ، در حالى كه جنابت ، تنها از لذّت جويى و لذّت يابى و وا داشتن خود به اين كار از انسان برمى خيزد .

د ـ خوردن عسل

۱۰۶۵.امام رضا عليه السلامـ درباره آميزش و آداب آن: پس ، غسل كن و همان دم ، قدرى موميايى با شربت عسل يا با عسلى كه كف آن را برداشته باشند ، بخور ؛ زيرا اين كار ، همانند آن آبى را كه از تو بيرون رفته است ، به تو باز مى گردانَد .

13 / 9

آنچه انسان را بر آميزش يارى مى دهد

13 / 9 ـ 1

خوردن زردك

۱۰۶۶.امام صادق عليه السلام :زردك ، مايه ايمنى از قولنج و بواسير است و به جماع ، كمك مى كند .

صفحه از 52