آميزش جنسي (بهداشت، آداب) - صفحه 35

۱۰۶۷.امام صادق عليه السلام :خوردن زردك ، كليه ها را گرم مى كند و آلت را بر مى خيزاند .

ر. ك : ج2 ، ص277 (زردك).

13 / 9 ـ 2

خوردن خرماى بَرْنى

۱۰۶۸.پيامبر خدا صلى الله عليه و آلهـ درباره خواص خرماى بَرْنى: اينك اين جبرئيل است كه به من خبر مى دهد كه در اين خرمايتان ، نُه ويژگى است . [از آن جمله] شيطان را سرگشته مى كند ، پشت را قوى مى سازد و بر توان نزديكى مى افزايد . ۱

۱۰۶۹.پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :جبرئيل مى گويد : «خرماى بَرْنى . . . بر آبِ ستون فقرات مى افزايد» .

13 / 9 ـ 3

خوردن انجير

۱۰۷۰.پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :انجير ، تازه و خشك ، بخوريد ؛ چرا كه بر قدرت همبسترى مى افزايد ، بواسير را ريشه كن مى كند و براى درمانِ نقرِس و سردى مزاج ، سودمند است .

13 / 9 ـ 4

خوردن خربزه

۱۰۷۱.پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :بر شما باد خربزه ؛ چرا كه در آن ، ده ويژگى است : خوردنى است ؛ آشاميدنى است ، شستشو دهنده است ؛ خوش بوكننده است ؛ مثانه را مى شويد ؛ شكم را مى شويد ؛ آب كمر را فراوان مى سازد ؛ نيروى همبسترى را مى افزايد ؛ سردىِ مزاج را از ميان برمى دارد؛ و پوست را تميز مى كند .

1.. براى ديدن متن كامل روايت و منابع آن ، ر .ك : خواصّ خرما ج۲ ، ص ۲۴۹، ح ۱۶۰۴.

صفحه از 52