آميزش جنسي (بهداشت، آداب) - صفحه 39

۱۰۷۶.امام كاظم عليه السلام :هر كس تخم مرغ و پياز و روغن زيتون بخورد ، بر توان جنسى او افزوده شود و هر كس گوشت و تخم مرغ بخورد ، استخوان فرزندش درشت باشد .

۱۰۷۷.الكافىـ به نقل از عمر بن ابى حسنه جمّال: نزد امام كاظم عليه السلام ، از كمىِ فرزند ، اظهار ناراحتى كردم . به من فرمود : «از خداوند ، آمرزش بطلب و تخم مرغ با پياز بخور» .

13 / 9 ـ 8

خوردن تخم مرغ با گوشت

۱۰۷۸.پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :گوشت با تخم مرغ ، بر توان جنسى مى افزايد .

۱۰۷۹.امام صادق عليه السلام :يكى از پيامبران ، از كمىِ فرزندان به درگاه خداوند عز و جلشكايت بُرد . خداوند فرمود : «گوشت با تخم مرغ بخور» .

ر. ك : ج1 ، ص635 ح 1076.

صفحه از 52