آميزش جنسي (بهداشت، آداب) - صفحه 43

13 / 9 ـ 12

نوشيدن شير با عسل

۱۰۸۳.امام كاظم عليه السلام :هر كس آبِ كمرش بر وى ديگرگون شود ، شير تازه ۱ با عسل برايش سودمند است .

13 / 9 ـ 13

استفاده از مُشكَك

۱۰۸۴.امام صادق عليه السلام :مُشكَك به لابه لاى دندان هاى خويش در آوريد ؛ چرا كه دهان را خوش بو مى كند و بر توان همبسترى مى افزايد .

13 / 9 ـ 14

بوى خوش

۱۰۸۵.پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :بوى خوش ، قلب را استوارى مى بخشد و بر توان همبسترى مى افزايد . ۲

۱۰۸۶.امام صادق عليه السلام :بوى خوش ، قلب را استوارى مى بخشد و بر توان جنسى مى افزايد .

1.علاّمه مجلسى مى گويد : در قاموس آمده است: حليب ، يعنى شير دوشيده شده ، يا شيرى كه هنوز مزه اش تغيير نيافته است. همچنين ديگرگون شدن آب كمر ، كنايه از عدم انعقاد نطفه فرزند از آن است .

2.در قرب الإسناد به جاى «قلب» ، «صلب» آمده است .

صفحه از 52