آميزش جنسي (بهداشت، آداب) - صفحه 45

13 / 9 ـ 15

شانه زدن موها

۱۰۸۷.پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :فراوان شانه زدن موها ، وَبا را از ميان مى بَرَد ، روزى مى آورد و بر قدرت انسان براى نزديكى مى افزايد .

13 / 9 ـ 16

سرمه كشيدن

۱۰۸۸.امام صادق عليه السلام :سرمه ، توان همبسترى را افزون مى سازد .

۱۰۸۹.امام رضا عليه السلام :بر تو باد سرمه سياه ؛ چرا كه ديده را جلا مى دهد ، مژگان را مى رويانَد ، دهان را خوش بو مى سازد و بر توان جنسى مى افزايد .

13 / 9 ـ 17

خضاب كردن

۱۰۹۰.رسول اللّه صلى الله عليه و آله :بر شما باد مِهتَر همه خضاب ها ، كه پوست را پاكيزه مى كند و قدرت همبسترى را مى افزايد .

۱۰۹۱.امام كاظم عليه السلام :در خضاب ، سه ويژگى است : هيبت آورى در جنگ ، مِهرآورى به زنان ، و توان جنسى را نيز مى افزايد .

صفحه از 52