آميزش جنسي (بهداشت، آداب) - صفحه 49

همچنين ، ر. ك : ج1 ، ص645 ، ح 1097 و1098 .

13 / 10 ـ 2

وا گذاردن مو

۱۰۹۶.امام على عليه السلام :موى هيچ مردى زياد نشود ، مگر آن كه شهوتش كاهش يابد .

۱۰۹۷.الكافىـ به نقل از محمّد بن يحيى ، در حديثى كه سندش را به معصوم عليه السلام رسانْد ـ: مردى نزد پيامبر خدا آمد و گفت : اى پيامبر خدا! من توانايى مالى ندارم تا زنانى به همسرى گيرم . اينك از بى همسرى به پيشگاه تو شكايت مى آورم .
فرمود : «موى بدنت را وا گذار تا فراوان شود و پيوسته نيز روزه بگير» .
او اين كار را انجام داد و چيرگىِ شهوت وى از ميان رفت .

۱۰۹۸.المعجم الكبيرـ به نقل از ابن عبّاس: مردى نزد پيامبر خدا ، از بى زنى اظهار ناراحتى كرد و گفت : آيا خود را اخته كنم؟
فرمود : «نه . كسى كه اخته باشد يا خود را اخته كند ، از ما نيست . روزه بدار و موى بدنت را وا گذار» .

صفحه از 52