آميزش جنسي (بهداشت، آداب) - صفحه 5

۱۰۲۰.امام صادق عليه السلام :زن كه حائض شود ، بر همسرش حرام گردد كه با او از شرمگاه ، كارى كند ؛ چرا كه خداوند متعال فرموده است : «نزديكشان مشويد تا پاك شوند» .

۱۰۲۱.امام باقر عليه السلامـ درباره زنى كه در آخرين روزهاى عادتش خونريزى وى قطع مى شود: اگر شوهر وى به چيرگىِ شهوت گرفتار آمد ، به زن بگويد كه شرمگاه خويش را بشويد . سپس ، پيش از آن كه غسل كند ، اگر خواست ، به او دست بزند .

۱۰۲۲.الكافىـ به نقل از على بن يقطين: از امام كاظم عليه السلام ، درباره زنى كه پاكى مى بيند و شويش با او در مى آميزد ، پرسيدم .
فرمود : «اشكالى ندارد ؛ امّا نزد من ، غسلْ پسنديده تر است» .

۱۰۲۳.الكافىـ به نقل از عبد الملك بن عمرو: از امام صادق عليه السلام پرسيدم : همسرِ زن حائض ، چه بهره اى از او دارد؟
فرمود : «هر چيزى ، مگر خودِ پيش» .

13 / 7 ـ 3

حرام بودن آميزش با تازه زا

۱۰۲۴.امام على عليه السلام :اشكالى ندارد كه مرد با زن در دوره پس از زايمان ازدواج كند ، امّا نبايد با او آميزش كند تا هنگامى كه از خون نِفاس ، پاك شود .

صفحه از 52