آميزش جنسي (بهداشت، آداب) - صفحه 51

13 / 10 ـ 3

كفش مِشكى

۱۰۹۹.الكافىـ به نقل از حنان بن سَدير: در حالى كه كفش سياه پوشيده بودم ، بر امام صادق عليه السلام وارد شدم .
فرمود : «اى حنان! تو را به رنگ سياه ، چه كار؟! آيا نمى دانى كه در آن ، سه ويژگى است : ديده را ضعيف مى كند ، آلت را سست مى سازد ، و پيرى مى آورد و افزون بر اين ، جامه جبّاران است؟» .
گفتم : پس چه پاى افزارى بپوشم؟
فرمود : «بر تو باد زرد ؛ چرا كه در آن ، سه ويژگى است : ديده را جلا مى دهد ، آلت را استحكام مى بخشد ، و اندوه را از انسان دور مى كند و افزون بر اين ، از جامه هاى پيامبران است» . ۱

ر.ك: (توصيه هاى پزشكى / نقش كفش در سلامت) ج1، ص119، ح 141.

1.در الخصال و ثواب الأعمال به جاى «جلا مى دهد» ، عبارت «تيز مى كند» آمده است.

صفحه از 52