آميزش جنسي (بهداشت، آداب) - صفحه 7

13 / 7 ـ 4

زيان هاى آميزش با زن حائض

۱۰۲۵.پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :هر كس با زن خود در حالى كه وى حائض است ، آميزش كند و فرزند جذامى يا پيس زاده شود ، مبادا جز خود را نكوهش كند .

۱۰۲۶.پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :اى امّت! خداوند ـ تبارك و تعالى ـ براى شما امّت ، 24 چيز را دوست ندارد و شما را از آنها نهى مى كند : . . . براى مرد ، اين را خوش نمى دارد كه با زن خويش در حالى كه وى حائض است ، آميزش كند . پس اگر چنين كند و فرزند حاصل از آن جذامى يا گرفتار پيسى زاده شود ، مبادا جز خويش را نكوهش كند .

۱۰۲۷.الكافىـ به نقل از ابو عروه يا شعيب عقرقوفى: يك روز چهارشنبه در زندان بر امام كاظم عليه السلام وارد شدم ، در حالى كه وى حِجامت مى كرد . به او گفتم : اين روزى است كه مردم مى گويند هر كس در آن حجامت كند ، گرفتار پيسى مى شود .
فرمود : «از اين پيشامد بر كسى بايد بيم داشت كه مادرش در حال حيض او را آبستن شده است» .

۱۰۲۸.امام رضا عليه السلام :به سراغ زن حائض رفتن ، جذام را در فرزندِ [حاصل از آن] به وجود مى آورد .

۱۰۲۹.الكافىـ به نقل از عُذافِر صيرفى: امام صادق عليه السلام فرمود : «آيا اين ناهنجار آفريده شدگان را مى بينى؟» .
گفتم : آرى .
فرمود : «اينان ، كسانى اند كه پدرانشان با زنان خود در دوران آلودگى آنان ، آميزش مى كردند» .

صفحه از 52