نظم و انضباط در سيره پيامبر اعظم صلي الله عليه و آله و نقش آن در موفّقيّت ايشان در دعوت جهانى خويش - صفحه 72

نظم و انضباط در سيره پيامبر اعظم صلی الله علیه و آله و نقش آن در موفّقيّت ايشان در دعوت جهانى خويش ۱

فيض‌الله اكبرى دستك ۲

چكيده: سياست راهبردى نظم و انضباط در همه ابعاد شخصيّت و نيز حيات رسالى پيامبر اعظم را مى‌توان از جمله عوامل و مولّفه‌هاى اثرگذار بر روند حاكميّت و نيز سيره تبليغى آن حضرت قلمداد كرد؛ به‌گونه‌اى كه آن حضرت در تمامى شئون زندگى خويش فردى منضبط، هماهنگ و جدّى و با نظم بوده‌اند.
ابعاد مختلف اين نظم و انضباط در سيره و حيات فردى، حيات رسالى و تبليغى، به‌ويژه در دوران تشكيل حكومت اسلامى در مدينه و نيز در مديريت سياسى و نظامى پيامبر اعظم صلی الله علیه و آله از جمله مواردى است كه نگارنده به بررسى و تبيين و تحليل آنها مى‌پردازد.

كليدواژه‌ها : پيامبر اعظم صلی الله علیه و آله / نظم و انضباط / سيره / موفّقيّت / دعوت جهانى / امور سياسى.

1.. اين مقاله از طرح پژوهشى نگارنده با عنوان «عوامل موفقيّت پيامبر اعظم صلی الله علیه و آله در دعوت جهانىخويش» در دانشگاه آزاد اسلامى، واحد كرج، استخراج و تدوين شده است.

2.. استاديار دانشكده الهيات دانشگاه آزاد اسلامى، واحد كرج ـ مركز تحقيقات علوم اسلامى و انسانى.Email: f.akbri@kiau.ac.ir

صفحه از 85