بن‏ مايه‏ هاى قرآنى عبد الجليل رازى در «نقض» - صفحه 29

2 : بن‏مايه‏هاى قرآنى عبد الجليل رازى در «نقض»

دكتر على راد۱

چكيده‏

كتابِ نقض عبد الجليل رازى، هر چند كتابى كلامى با رويكرد جدلى است، ليكن قرآن، حضور جدّى‏اى در مباحث آن دارد و نزديك به سيصد آيه، در آن مورد استناد قرار گرفته است. رازى از اين آيات، در ردّ و ابطال ديدگاه مخالف، يا تثبيت آراى خودش بهره جسته و با روش اجتهادى - كلامى، تلويحاً تفسيرى كلامى از معارف اعتقادى قرآن ارائه كرده است. رازى، آگاهى‏هاى خوبى از دانش تفسير داشته و مطابق با مبانى تفسيرى اماميه، اصول و قواعد خاص دانش تفسير، به بررسى آيات پرداخته است. مبانى قرآن‏شناختى، آراى علوم قرآنى، روش‏شناسى تفسيرى، ديدگاه‏هاى تفسيرى و تأويلى رازى، و آموزه‏هاى قرآنى - كلامى نقض، از محورهاى اصلى اين پژوهه است.
كليدواژه‏ها: عبد الجليل رازى، نقض، قرآن، تفسير، تأويل، مبانى، روش، آرا.

مقدّمه‏

الف. كتابِ نقض عبد الجليل قزوينى رازى، از جمله آثار كلامى اماميه در قرن ششم هجرى است. هدف اصلى اين كتاب، نقد و ابطال آراى مؤلّفِ كتاب بعض فضائح

1.استاديار دانشگاه تهران (پرديس قم).

صفحه از 98