بازشناسى مبانى و عملكرد حديثىِ عبد الجليل رازى در كتاب «نقض» - صفحه 125

4 : بازشناسى مبانى و عملكرد حديثىِ عبد الجليل رازى در كتاب «نقض»

محمّدمهدى احسانى‏فر۱

چكيده‏

عبد الجليل قزوينى رازى متكلّم شيعى، كتاب نقض يا همان بعض مثالب النواصب فى نقض، «بعض فضائح الروافض» را در نيمه دوم قرن ششم هجرى نگاشت و در آن به برخى از شبهات اهل سنّت زمان خود در باره شيعه، پاسخ گفت. او بيش از دويست و هفتاد آيه قرآن و بيشتر از صد و هشتاد حديث را بُن‏مايه مناظرات خود قرار داد و آنها را در مجموعه پانصد صفحه‏اى‏۲ كتابش به بررسى گذاشت. در اين مقاله، ابتدا شناخت‏نامه‏اى كوتاه از عبد الجليل و كتاب وى مى‏آيد؛ سپس مبانىِ حديثى او - كه در زمره اصوليان است - تحليل مى‏شود. دراية الحديث در كتاب نقض در همين بخش آمده و روشن مى‏شود كه سابقه قواعد الحديث و مصطلحات حديثى در شيعه به پيش از شهيد ثانى برمى‏گردد. آن گاه روش و مبانى فقه الحديثى و نقد الحديثى مؤلّف - كه نشان‏دهنده روشمندى محدّثان متقدّم در فهم و نقد حديث است - ، شناسايى مى‏گردد. در پايان، شناس‏نامه‏اى از تفكّر حديثى عبد الجليل ارائه مى‏شود. بيشترِ يافته‏هاى اين مقاله از

1.پژوهشگر پژوهشكده علوم و معارف حديث قم.

2.بدون احتساب پاورقى‏هاى محقّق.

صفحه از 174