مناظره و وحدت در كتاب «نقض» - صفحه 435

13 : مناظره و وحدت در كتاب «نقض»

صديقه لبّانى مطلق ۱

چكيده‏

نقض، كتابى است در ردّ اتّهامات و شبهات وارد شده بر شيعه كه توسّط عالم بزرگوار، عبد الجليل قزوينى رازى، به طريق مناظره نگاشته شده است. عبد الجليل را از نخستين نظريه‏پردازهاى تشيّع دانسته‏اند كه با داشتن روشى صحيح در انجام مناظره، گامى اساسى در جهت تقريب مذاهب برداشته است. اين نوشتار، در صدد يافتن روشى مناسب براى جمع ميان «مناظره مذهبى» و «وحدت مذاهب اسلامى» است كه عبد الجليل قزوينى، اين جمع را به خوبى نمودار ساخته است؛ چرا كه با رعايت جوانبى از قبيل: تسليم در برابر حق و توجّه به وجوه اشتراك دو طرف و ... مناظره مطلوبى را در جهت ايجاد و حفظ وحدت اسلامى انجام داده است.
كليدواژه‏ها: نقض، عبد الجليل قزوينى، مناظره، وحدت.

مقدّمه‏

اسلام، بيش از هر دينى، به «گفتگو» به عنوان يك «اصل» در جهت آگاه‏سازى مردم از حقايق هستى و آشنا ساختن آنان با روش تكاملى خود و دستيابى به آيين و روش

1.كارشناس ارشد الهيات دانشگاه الزهرا - تهران.

صفحه از 456