ادب - صفحه 107

۲۱۳.امام زين العابدين عليه السلام :ملايمت ، رَمَنده را رام مى سازد و خشونت ، رام را رَمَنده مى كند.

۲۱۴.امام صادق عليه السلام :اگر مى خواهى گرامى داشته شوى ، ملايم باش و اگر مى خواهى خوار داشته شوى ، درشتى كن . آن كه نيكْ گُهر است ، نرم دل است و آن كه ذاتش خَشِن است ، سخت دل است.

۲۱۵.امام صادق عليه السلامـ در بيان سپاهيان خِرَد و نادانى ـ :و ملايمت [ از سپاهيانِ خِرد است ]كه ضدّ آن ، درشتى (خشونت) است.

۲۱۶.امام صادق عليه السلامـ در باره اين سخن خداوند متعال :«و با مردم به نيكى سخن بگوييد»ـ :يعنى با همه مردم ، از مؤمن و غير مؤمن ، به نيكى سخن بگوييد . با مؤمنان ، گشاده رو و خوش رو باشد ، و براى كشاندنِ مخالفان به ايمان ، با آنان به [نرمى و ]مدارا سخن بگويد .

6 / 5

گراميداشت

۲۱۷.امام على عليه السلام :اصلاح كردن نيكان ، با گرامى داشتن آنهاست و اصلاح كردن بدان ، با تأديب ايشان.

صفحه از 130