ادب - صفحه 113

۲۲۸.امام على عليه السلام :آن كه سربسته گفتن كفايتش مى كند ، از صراحت گويى ، بى نياز است.

6 / 10

گذشت همراه با نكوهش

۲۲۹.مسند ابن حنبلـ به نقل از عبد اللّه بن عمر ـ :مردى نزد پيامبر صلى الله عليه و آله آمد و گفت : اى پيامبر خدا! خادمى دارم كه بدى مى كند و ظلم مى نمايد . آيا او را بزنم؟!
پيامبر فرمود : «هر روز ، هفتاد بار از او گذشت كن».

۲۳۰.امام على عليه السلام :نكوهشِ همراه با گذشت ، براى كسى كه عقل داشته باشد ، از زدن سخت تر است.

6 / 11

كيفر دادن به اندازه جُرم

۲۳۱.المعجم الكبيرـ به نقل از اسد بن وداعه ـ :مردى كه به او «جُزء» گفته مى شد ، نزد پيامبر صلى الله عليه و آله آمد و گفت : اى پيامبر خدا! خانواده ام مرا عصبانى مى كنند . چگونه مجازاتشان كنم؟
فرمود : «گذشت كن!» .
دوباره پرسيد ، و بار سوم كه پرسيد ، پيامبر صلى الله عليه و آله فرمود : «اگر هم مجازات مى كنى ، به اندازه گناه (جُرم) مجازات كن ، و از [زدن به] صورت ، پرهيز كن».

۲۳۲.امام على عليه السلام :بسا گناهى كه اندازه كيفر آن ، همان آگاه ساختن گنهكار از جُرمش است.

صفحه از 130