ادب - صفحه 127

۲۶۱.امام على عليه السلام :خدمتكارت را اگر معصيت خدا كرد ، بزن ؛ امّا اگر در حقّ تو خطايى از او سر زد ، گذشت كن.

۲۶۲.عدّة الداعى :شخصى گفت كه نزد امام رضا عليه السلام از فرزندم شكايت كردم . فرمود : «او را نزن ؛ بلكه با او قهر كن؛ امّا زمان آن را به درازا مكشان».

7 / 8

از اندازه گذشتن

۲۶۳.پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :براى ادب كردن (تنبيه)، بيش از سه ضربه مزن كه اگر چنين كنى ، در روز قيامت ، قصاص خواهى شد.

۲۶۴.پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :خردسالان خانواده ات را براى نماز و طهارت، با زبانت تربيت كن و چون به ده سالگى رسيدند ، [براى اين كار] بزن؛ ولى از سه ضربه تجاوز مكن.

۲۶۵.امام صادق عليه السلام :كودكان مكتب خانه ، مشق هايشان را در برابر امير مؤمنان عليه السلام نهادند تا از بين آنها بهترينش را انتخاب كند.
فرمود : «هان! اين ، نوعى داورى است و بى عدالتى در آن ، چونان بى عدالتى در قضاوت كردن است . به معلّمتان بگوييد كه اگر براى تنبيه ، بيش از سه ضربه بزند ، قصاص خواهد شد».

صفحه از 130