ادب - صفحه 19

۵.امام على عليه السلام :آنچه از ديگران ناخوش مى دارى ، تو را براى ادب كردن خودت كافى است.

۶.مصباح الشريعة :به محمّد بن حنفيّه گفته شد : چه كسى تو را ادب كرد؟
گفت : پروردگارم مرا با خودم ادب كرد ؛ زيرا آنچه را كه از اهل خِرَد و بينش ، نيكو يافتم ، در آن از ايشان پيروى كردم و به كارش بستم ، و آنچه را كه از نادانان زشت يافتم ، از آن دورى جستم و تركش كردم ، و اين مرا به گنج هاى دانش رسانْد.

ب ـ دورى كردن از نادانى

۷.تنبيه الخواطر :به عيسى عليه السلام گفته شد : چه كسى تو را ادب آموخت؟
فرمود : «كسى مرا ادب نياموخت ؛ بلكه زشتىِ نادانى [و بى ادبى] را ديدم و از آن دورى گزيدم» .

ج ـ دورى كردن از سخنان ناشايست

۸.پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :هيچ يك از شما نبايد به مسجد ، «مسجدك» بگويد ؛ زيرا مسجد ، خانه خداست و در آن، ذكر خدا گفته مى شود . هيچ يك از شما نبايد به مُصحف (قرآن) ، «مصحف كوچك (كتابچه) » بگويد ؛ زيرا كتاب خدا ، باعظمت تر از آن است كه [حتّى نام آن،] مُصغّر (كوچك) شود . هيچ يك از شما نبايد بگويد : بنده من و كنيز من ؛ [زيرا ]همه شما [مردان و زنان]، بنده و كنيز [خدا] هستيد . و هيچ يك از شما نبايد به مرد بگويد : «مَرْدَك» ، و يا به زن بگويد : «زَنَك».

۹.امام على عليه السلام :بدزبان را ادب نيست.

۱۰.امام زين العابدين عليه السلامـ در رسالة الحقوق ـ :حقّ زبان ، اين است كه آن را با پرهيز از
ناسزاگويى ، بزرگ بدارى و به سخنِ خوب عادتش دهى و آن را به ادب وا دارى.

صفحه از 130