ادب - صفحه 21

۱۱.مصباح الشريعةـ در سخنى كه آن را به امام صادق عليه السلام نسبت داده است ـ :در راه ، با مردم زياد سخن مگو كه در اين كار، بى ادبى است.

د ـ دورى كردن از رفتارهاى زشت

۱۲.پيامبر خدا صلى الله عليه و آلهـ در وصف مؤمن ـ :بسيار محتاط است ، كم لغزش است ، رفتارش مؤدّبانه است.

۱۳.امام على عليه السلامـ در حكمت هاى منسوب به ايشان ـ :گرفتگى در ميان جمعى شادمان ، سنگينى است ، و شاد بودن در ميان جمعى گرفته ، سبك مغزى است .

۱۴.امام عسكرى عليه السلام :شادى نمودن در نزد غمْ زده ، از ادب به دور است.

ه ـ انجام دادن آنچه از آن گريزى نيست

۱۵.امام على عليه السلام :در كمال مروّت [و شخصيتِ] آدمى ، همين بس كه آنچه را زيبنده او نيست ، ترك گويد ، و در كمال حياى او ، همين بس كه با هيچ كس برخوردى كه خوشايندِ او نيست ، نكند ، و در كمال خِرد او ، همين بس كه حُسنِ مدارا پيشه كند ، و در كمال ادبش ، همين بس كه آنچه را از آن گريزى نيست ، ترك نگويد.

ر . ك : ص 219 (ادب / فصل يكم / برترين ادب ها) .

صفحه از 130