ادب - صفحه 33

و ـ راستى طلبى

۳۷.امام على عليه السلام :راستى طلبى و دورى كردن از دروغ ، زيباترين خصلت و برترين ادب است.

ز ـ حفظ مروّت

۳۸.امام على عليه السلام :برترين ادب ، حفظ مروّت است. ۱

ح ـ شرم كردن از خود

۳۹.امام على عليه السلامـ در حكمت هاى منسوب به ايشان ـ :نهايت ادب ، اين است كه انسان از خودش شرم كند.

ط ـ ننازيدن به ادب

۴۰.پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :نيكوترين ادب ، آن است كه آدمى به ادب خويش فخر نفروشد.

1.مروّت را «انسانيت» معنا كرده اند. نيز گفته اند: مروّت ، آدابى نفسانى است كه مراعات آنها ، انسان را وادار به تسليم شدن در برابر خوبى هاى اخلاقى و عادات پسنديده مى كند .

صفحه از 130