ادب - صفحه 35

فصل دوم : فضيلت ادب و ترغيب به آن

2 / 1

ترغيب به ادب

۴۱.امام على عليه السلام :جستجوى ادب ، سزاوارتر از جستجوى طلاست.

۴۲.امام على عليه السلام :جوينده ادب ، دورْانديش تر از جوينده طلاست.

۴۳.امام على عليه السلام :مردم به ادب درست ، نيازمندتر از سيم و زرند.

۴۴.امام على عليه السلام :شما به كسب ادب ، نيازمندتريد تا به كسب سيم و زر.

۴۵.امام على عليه السلام :ادب مرد ، بهتر از زَر اوست. ۱

۴۶.امام على عليه السلام :زيور مردان ، ادب است ، و زيور زنان ، زَر.

۴۷.امام على عليه السلام :ادبِ نيكو ، بهترين يار است و برترين همدم.

1.مضامين بسيارى از اين قبيل احاديث ، به بركت وجود استادان زبان و ادب ايرانى ، به ادبيات فارسى راه يافته است . مثلاً سعدى رحمه الله مضمون همين حديث را اين گونه به پارسى برگردانده است : ادب مرد ، بِه ز دولت اوست .

صفحه از 130