ادب - صفحه 45

۶۵.مصباح الشريعةـ در سخنى منسوب به امام صادق عليه السلام ـ :در ركوع به جا آوردن ، ادب است ، و در سجود، نزديك شدن [به خدا] ، و كسى كه حُسن ادب به جا نياورَد ، شايسته تقرّب نيست.

2 / 3

برحذر داشتن از بى ادبى

۶۶.پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :از آنچه مايه بى ادبى مى شود ، بپرهيز.

۶۷.پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :از خنديدنِ بى تعجّب [و بى جا] ، يا راه رفتن و سخن گفتنِ بى ادبانه بپرهيز.

۶۸.پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :خداوند ، هيچ بنده اى را پست نشمرْد، مگر آن كه او را از دانش و ادب محروم ساخت.

۶۹.امام على عليه السلام :هر كه برترينِ خصلت هايش ادب او نباشد ، كمترين حال و روزش اين است كه به هلاكت در مى افتد.

۷۰.امام على عليه السلام :هر كه ادبش اندك باشد ، بدى هايش بسيار مى گردد.

۷۱.امام على عليه السلامـ در حكمت هاى منسوب به ايشان ـ :نداشتن ادب، علّت همه بدى هاست.

صفحه از 130