ادب - صفحه 55

3 / 2

تربيت

۸۹.پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :هيچ پدرى ، ميراثى برتر از ادب به فرزندش نداده است.

۹۰.امام على عليه السلامـ در باره آيه شريف:«خود و خانواده تان را از آتش نگه داريد»ـ :آنان را علم و ادب آموزيد.

۹۱.امام حسين عليه السلام :ما و تن دادن به پستى؟! خدا و رسول او و مؤمنان و دامن هاى پاك و دل هاى غيرتمند و طبع هاى بلند و پر غرور [كه ما را پرورش داده اند] ، هرگز راضى نمى شوند كه ما فرمانبرى از فرومايگان را بر مرگ شرافتمندانه برگزينيم.

۹۲.تحف العقولـ به نقل از سفيان ثورى ـ :خدمت امام صادق عليه السلام رسيدم و به ايشان گفتم : مرا پندى دهيد ... .
فرمود : « ... اى سفيان! پدرم عليه السلام مرا به سه نكته ادب آموخت و از سه چيز نهى ام فرمود . آن سه نكته كه به من آموخت ، اين بود كه فرمود : «فرزندم! آن كه با دوست بد نشيند ، سالم نمى مانَد ، و آن كه گفتارش را به بند نكشد ، پشيمان مى شود ، و آن كه به جايگاه هاى بد وارد شود، متّهم [و بدنام ]مى گردد».
گفتم: اى پسر دخت پيامبر خدا! آن سه چيز كه تو را از آن نهى فرمود ، كدام اند؟
فرمود : «مرا از دوستى با كسى كه چشمِ ديدن نعمت كسى را ندارد ، و دوستى با كسى كه از مصيبت ديگران شاد مى شود ، و دوستى با سخن چين ، نهى فرمود».

صفحه از 130