ادب - صفحه 59

۹۷.الكافىـ به نقل از ابو هاشم جعفرى ـ :در خدمت امام رضا عليه السلام بوديم و سخن از خِرَد و ادب به ميان آورديم . امام عليه السلام فرمود : «اى ابو هاشم! خِرد ، دهِشى الهى است و ادب ، امرى اكتسابى . پس هر كه در به دست آوردن ادب بكوشد ، بر آن دست مى يابد ، و هر كه در به دست آوردن خِرَد بكوشد ، با اين كار جز بر نادانىِ خويش نمى افزايد».

3 / 4

خرد

۹۸.پيامبر خدا صلى الله عليه و آلهـ در بيان انواع خوبى هاى نشئت گرفته از خرد ـ :و آنچه از خويشتندارى بر مى خيزد ، عبارت است از : پاكى و فروتنى و پارسايى و توبه و فهم و ادب و نيكوكارى و مهرورزى و نيكى و تحصيل خوش رويى . اينها چيزهايى هستند كه خردمند با خويشتندارى ، به دست مى آورد.

۹۹.امام على عليه السلام :ادب در انسان ، مانند درختى است كه ريشه اش خرد است .

۱۰۰.امام على عليه السلام :ديندارى و ادب ، محصول خرد است.

صفحه از 130