ادب - صفحه 69

فصل چهارم : آثار ادب

4 / 1

كمال خِرَد

۱۱۶.پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :ادبِ نيكو ، زيور خِرَد است.

۱۱۷.امام على عليه السلام :ادب ، سيماى خِرَد است . پس خردِ خويش را آن گونه كه مى خواهى ، زيبا گردان .

۱۱۸.امام على عليه السلام :هر چيزى ، به خِرَد نياز دارد و خرد ، به ادب، نيازمند است.

۱۱۹.امام على عليه السلام :همان گونه كه زراعت ، تشنه باران است ، خردمندان نيز به ادب نيازمندند .

۱۲۰.امام على عليه السلام :درستىِ خرد ، در ادب است.

صفحه از 130