ادب - صفحه 89

۱۷۸.امام هادى عليه السلامـ در دعا ـ :بار خدايا! ... سپاس، تو را كه مرا سالم و به سامان آفريدى و ادبم كردى ، و نيكو ادبم كردى . و اين همه ، از روى بنده نوازىِ تو نسبت به من است ، نه آن كه مرا نزد تو پيشينه اى [از كار نيك و سزامندى] باشد.

5 / 2

پيامبران عليهم السّلام

۱۷۹.پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :خداوند عز و جل به من دستور داد كه آنچه را به من آموخته است ، به شما تعليم دهم و ادبتان آموزم.

۱۸۰.پيامبر خدا صلى الله عليه و آلهـ در نامه اش به اكثم بن صيفى ـ :از محمّد، پيامبر خدا ، به اكثم بن صيفى : هم صدا با تو ، خدا را مى ستايم و سپاس مى گويم . خداى متعال به من دستور داد كه بگويم : «معبودى جز خداى يكتا نيست» ، و مردم را نيز به گفتن آن فرمان دهم . مردم، آفريده خداى عز و جل هستند ، و همه كارها در اختيار اوست . آنان را آفريد و ميراند ، و همو دوباره زنده شان مى كند و بازگشت، به سوى اوست . من آداب رسولان الهى را به شما آموختم و بى گمان ، در باره خبر بزرگ پرسيده خواهيد شد و پس از چندى ، خبر آن را خواهيد دانست.

۱۸۱.امام على عليه السلامـ در نامه اى كه توسّط قيس بن سعد به مصريان فرستاد ـ :از جمله چيزهايى كه خداوند عز و جل اين امّت را بدان مفتخر ساخت ، و اين امتياز را به آنان ارزانى داشت ، اين بود كه محمّد صلى الله عليه و آله را به سويشان فرستاد ، و او كتاب و حكمت و سنّت و فرايض را به ايشان آموخت و ادبشان كرد تا در راه راست ، گام زنند.

۱۸۲.امام على عليه السلام :بر تو باد مدارا كردن با مردم ، گرامى داشتن دانشمندان ، و گذشت از
لغزش هاى برادران ؛ چرا كه سَرور عالميان ، تو را چنين ادب آموخته و فرموده است : «از كسى كه به تو ستم كرده است ، گذشت كن و با كسى كه از تو بريده است ، پيوند زن و به كسى كه از تو دريغ ورزيده است ، عطا كن».

صفحه از 130