ادب - صفحه 93

5 / 3

جانشينان پيامبران

۱۸۶.امام على عليه السلامـ در سفارش به كميل بن زياد ـ :اى كميل! پيامبر خدا را خداوند، ادب آموخت ، و او مرا ادب آموخت ، و من مؤمنان را ادب مى آموزم ، و براى بزرگواران، ادب به ارث مى گذارم .

۱۸۷.امام على عليه السلامـ در يكى از سخنرانى هايش ـ :اى مردم! مرا بر شما حقّى است ، و شما را نيز بر من حقّى . حقّ شما بر من اين است كه براى شما خيرخواهى كنم ، و بيت المالتان را ميان شما عادلانه تقسيم كنم ، و شما را علم آموزم تا نادان نمانيد ، و ادبتان آموزم تا دانا شويد ... .

5 / 4

دانشمندان و فرمان روايان

۱۸۸.پيامبر خدا صلى الله عليه و آلهـ به معاذ بن جبل ، در هنگام فرستادنش به يمن ـ :اى معاذ! كتاب خدا را به مردم يمن بياموز ، و آنان را بر پايه اخلاق شايسته ، نيكو ادب و تربيت كن.

۱۸۹.امام زين العابدين عليه السلام :پيامبر خدا در فرمانى كه به موجب آن ، عتّاب بن اسيد را بر مردم مكّه گماشت ، چنين نوشت : «محمّد رسول خدا ، احكام و مصالح شما را به عتّاب بن اسيد سپرد و به او اختيار [و وظيفه] داد كه غفلت زدگانِ شما را هشيار كند ، و نادانتان را آموزش دهد ، و نااستوارتان را استوار گرداند ، و منحرف شدگان از ادبِ خدا را ادب آموزد».

صفحه از 130