1 فروردین

شرح مناسبت:
واژه آپارتايد (آپارتْهايْد، آپارتْهِيْدْ) به معناي جدايى و تفكيك مي‏باشد و در اصطلاح با تبعيض ‏نژادي و نژادپرستي مترادف شده است. گرچه اِعمال سياست‏هاي تبعيض نژادي از دوره آغاز استعمار و به ويژه از قرن هفدهم شكل گرفته و نقاط گسترده‏اي را شامل مي‏گرديد، اما به صورت مشخص، اين كلمه از سال 1948م توسط دفتر مركزي حزب ناسيوناليست كشور افريقاي جنوبي به كار گرفته شد. هدف از اعلام و اعمال اين سياست، جداسازي سفيدپوستان از غير سفيدپوستان و به ويژه سياهان بود. با اين كه بيش از 80% جمعيت افريقاي جنوبي را غير سفيدپوستان تشكيل مي‏دادند، اما اقليت سفيدپوست با اجراي سياست‏هاي غيرانساني، جامعه‏اي طبقاتي به وجود آورد. آنها رسماً اعلام كردند كه سياست آپارتايدْ همه گروه‏هاي نژادي را فروتر از سفيدپوستان مي‏داند و علي‏رغم اعتراضات افكار عمومي و سازمان‏هاي بين‏المللي، به رفتار خود ادامه دادند. اين وضعيت تا آخرين دهه قرن بيستم ادامه داشت و سرانجام، تلاش‏ها و كوشش‏هاي مردمي به لغو اين سياست در هفدهم ژوئن 1991م انجاميد. با اين حالْ مساله تبعيض‏نژادي در بسياري از كشورها كه داراي نژادهاي مختلف مي‏باشند، همچنان اعمال مي‏شود. نمونه بارز آن، كشور ايالات متحده امريكاست كه علي‏رغم ادعاي وجود دموكراسي و حمايت از حقوق بشر، سياست‏هاي ظالمانه‏اي عليه سرخ‏پوستان و سياهان اين كشور انجام مي‏دهد.
منبع : برنامه روزشمار تاريخ ازمركز پژوهشهاي صدا و سيما
آیات و روایات متناسب :
روز جهاني مبارزه با تبعيض نژادي
قرآن کریم:
يا أيُّها النّاسُ إنّا خَلَقناكُم مِن ذَكَرٍ و أُنثي و جَعَلناكُم شُعُوباً و قَبائِلَ لِتَعارَفُوا إنَّ أكرَمَكُم عِندَ اللَّهِ أتقاكُم إنَّ اللَّهَ عَليمٌ خَبيرٌ
اي مردم! شما را از مرد و زني آفريديم و دسته دسته و قبيله قبيله‏تان كرديم تا يكديگر را بشناسيد . در حقيقت ارجمندترين شما نزد خدا پرهيزگارترينِ شما است . بي ترديد خدا دانا و آگاه است
حجرات ، آيه 13
پيامبرصلي الله عليه وآله :
لافَضلَ لِعَرَبِيٍّ عَلي عَجَمِيٍّ و لاعَجَمِيٍّ عَلي عَرَبِيٍّ و لا أحَمَرَ عَلي أسوَدَ و لا أسوَدَ عَلي أحَمَرَ إلّا بِالتَّقوي
هيچ عرب را بر عجم ، و هيچ عجم را بر عرب و هيچ سفيد را بر سياه و هيچ سياه را بر سفيد برتري نيست مگر به تقوا
ميزان الحكمه ، ح 22396
پيامبرصلي الله عليه وآله :
كُلُّكُم مِن آدَمَ و آدَمُ مِن تُرابٍ و أكرَمُكُم عِندَ اللَّهِ أتقاكُم
همه شما از نسل آدم هستيد و آدم از خاك است و ارجمندترين شما نزد خدا پرهيزكارترين شما است
تفسير القمي ، ج 2 ، ص 322
امام سجّادعليه السلام :
لاحَسَبَ لِقُرَشيًّ و لاعَرَبِيٍّ إلّابِتواضُعِ و لاكَرَمَ إلاّ بِتَّقوي
قريشي و عرب را افتخاري نيست مگر به فروتني ، و هيچ كرامتي نيست مگر به تقوا
بحار الأنوار ، ج 70 ، ص 287

منبع: