نقدي بر مقاله (دروغ پردازان در حوزه حديث شيعه) - صفحه 120

نقدى بر مقاله «دروغ پردازان، در حوزه حديث شيعه»

محمّدجواد كرمى

در شماره سوّم فصلنامه علوم حديث (ص155ـ 178)، مقاله اى با عنوان «دروغ پردازان، در حوزه حديث شيعه» به قلم جناب آقاى «محمد على رضايى اصفهانى» درج گرديده، كه حاكى از حسن انتخاب و اسلوب شيواى ايشان در طرح چنين بحث مفيد و سودمندى است. ضمن تشكّر و آرزوى توفيق ايشان از درگاه خداى قادر متعال، بخش هايى از آن را مورد بررسى قرار مى دهيم.
نويسنده محترم، درمقدّمه بحث ـ بخش ضرورت تحقيق ـ متواضعانه فرموده اند:
سعى ما بر آن است كه تنها افرادى كه كذّاب يا جاعل بودن آنها محرزگرديده، ياد شوند و از ذكر افراد مشكوك پرهيز نموده ايم.
و ادامه مى دهند:
البته ممكن است … در موردى، تأمّل كافى … صورت نگرفته باشد، … لذا اميد است با راهنمايى هاى منصفانه، … اين نوشتار كاملتر شود.

صفحه از 124