معرفي دو کتاب در غريب الحديث - صفحه 175

معرفی دو کتاب در غريب الحديث

محمود ملکی تراکمه‏ای ۱

چکیده

الدلائل فی غريب الحديث، از ميراث‏های نا‏آشنا و گران سنگ عرصه غريب الحديث نگاری، اثر قاسم بن ثابت سَرَقُسْطی در پایان قرن سوم است. این کتاب مستدرکی است بر غریب الحدیث‏های ابوعبيد قاسم بن سلّام و ابن ‏قتيبه.
الجامع فی غريب الحديث، اثر ابوعبدالله عبدالسلام علّوش، تأليفی ابتکاری در زمينه غريب الحديث است. وی در اين کتاب، همه غريب الحديث‏های اصيل و دسته اول را در اين کتاب جمع کرده و مدخل‏‏هایی هم بر آن افزوده است؛ از اين رو، جامع افراد شده است.
این نوشتار به شناسایی این دو کتاب می‏پردازد.

کليدواژه‏ها: الجامع فی غريب الحديث، غريب الحديث، حديث، الدلائل فی غريب الحديث.

درآمد

هر واژه‏ای در بند زمان و مکان صدور خود است. از این ‏رو، معنای آن برای آنانی که در مکانی دیگر یا زمانی دیرتر زندگی می‏کنند، غریب و نا‏آشناست. این تطور معانی و تحول آنها از معنایی به معنایی دیگر در همه دانش‏‏ها جریان دارد و پژوهشگران و متخصصان آن علم وظیفه دارند که به این امر آگاهی داده و هر کلمه‏ای را به معنایی که گوینده در زمان و مکان صدور اراده کرده، بشناسانند.

1.دانشجوی دکتری رشته علوم حدیث تطبیقی دانشگاه قرآن و حدیث.

صفحه از 186