نگاهي نو به فضيلت اعتکاف از ديدگاه قرآن و اهل‌بيت - صفحه 122

نگاهی نو به فضیلت اعتکاف از دیدگاه قرآن و اهل‌بیت

محمدجواد حسنی ۱

چکیده

اعتکاف، عبادتی پرفضیلتی است. که تعبد و اخلاص از ارکان اصلی آن، به شمار می‌آید. این نوشتار، فضیلت اعتکاف را از بررسی متون قرآنی، حدیثی و گزارش‌های تاریخی، پی‌ می‌گیرد؛ همچنین در پی پاسخ به این پرسش است که: آیا هدف از تشریع این عبادت فقط کسب ثواب است یا فراتر از پاداش و ثواب اخروی مورد نظر است؟ متون دینی علاوه بر تبیین فضیلت اعتکاف، با روش‌های دیگر نیز اهمیت موضوع را نشان دادند. مقاله حاضر می‌خواهد، با ترکیب متونی که به طور مستقیم و غیرمستقیم به بیان دیدگاه دین درباره اعتکاف پرداخته‌اند، نگاهی نو به این موضوع را سامان دهد و آن را از عمل عبادیِ دارای ثواب اخروی خارج کرده و آثار معنوی آن را در زندگی معتکفان نشان دهد.

کلیدواژه‌ها: اعتکاف، رهبانیت، مسجد، سیره پیامبر، معارف قرآن و حدیث.

1.دانش‌پژوه سطح ۳ مرکز تخصصی علوم حدیث.

صفحه از 144