تعامل حديث با دانش‌هاي بشري - صفحه 17

تعامل حدیث با دانش‌های بشری

عبدالهادی مسعودی ۱

چکیده

با نقد دو روش موجود در گفت‌وگو افکندن میان حدیث و دانش بشری، یعنی روش تألیفی و روش گزاره‌سازی متناظر، روش سومی را به نام «گفت‌وگوی گام به گام مشارکتی» تعریف، پیکربندی و پیشنهاد کرده‌ایم. مراحل اجرایی این روش عبارت‌اند از: امکان‌سنجی، هموارکردن مسیر گفت‌وگو، فرضیه‌سازی بر پایه داده‌های حدیث، صحت انتساب، ریزپردازی به جای نظریه‌پردازی و آزمون فرضیه که همه این‌ها در بخش نخست مقاله آمده است. در بخش دوم مقاله، به سه مانع موجود این شیوه اشاره و از تقدس متون دینی و مشکل نقد آن‌ها، ناآشنایی با شیوه دانش‌های نوین و راه‌هاى به بن‌بست رسیده، یاد و راه خروج نشان داده شده است. در برخی از بخش‌ها نمونه‌هایی برآمده از دل این شیوه که بیشتر از دو دانش روان‌شناسی و پزشکی برخاسته‌اند، ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها: حدیث، دانش‌های بشری، روان‌شناسی، احادیث پزشکی، فرضیه‌سازی.

1.استادیار دانشکده علوم حدیث و مدرس مرکز آموزش تخصصی علوم حدیث.

صفحه از 34