حسن خلق

« خياركم احاسنكم اخلاقاً، الذين يَألفون و يُؤلفون‌ » مربوط به حضرت رسول اكرم (ص) ؛

تحف العقول صفحه ۴۵
بهترين شما، كسانى هستند كه برخوردشان با مردم، از همه بهتر است چهره‌اى گشاده دارند كه مردم رغبت مىكنند با آنان انس و الفت بگيرند معناى روايت، اين نيست كه اگر كسى پاى‌بند عمل به تكليف شرعى نيست ولى خوش برخورداست بر كسى كه وظائف دينى خود را انجام مى‌دهد ولى گشاده‌رو نيست، ترجيح دارد.

بلكه مراد اين است فرد مؤمنى كه وظائف خود را انجام مى‌دهد و حسن خلق هم دارد بر مؤمنى كه خوش اخلاق نيست برترى دارد.